22 setembro, 2010

Wat bely dat Jesus Christus is die Een God sal gered word!
Çfarë rrëfejnë se Jezu Krishti është Perëndia i vetëm do të jetë e ruajtur!
Was bekennen, dass Jesus Christus ist der einzige Gott, wird gerettet werden!